Trạch mệnh tương phối theo phái Bát Trạch

0
32
Trạch mệnh tương phối theo phái Bát Trạch

Trạch mệnh tương phối theo phái Bát Trạch

Phong thủy Bát Trạch chia nhà ở và mệnh tướng của con người ra làm hai: Nếu như nhà ở tương phối được với mệnh tướng của người ở thì cát lợi; ngược lại, nếu như nhà ở không tương phôi được với vận mệnh của người ở thì hung.

Trạch mệnh tương phối theo phái Bát Trạch

Phong Thủy khá chú trọng việc tương phối giữa nhà ở với mệnh tướng con người, và diều này chính là lý luận tối cơ bản.

Phong thủy phối hợp bát quái với 24 sơn. Cho nên tám quẻ Dịch để phân biệt thành tám loại nhà. Nguyên Lý của nó là lấy phương tọa của nhà để phôi với phương vị của bát quái mà định ra “trạch quái” (tức định tọa hướng cho nhà ở). Thí dụ như một căn nhà tọa Tý hướng Ngọ thì gọi là Khảm trạch; nếu tọa Mão hướng Dậu thì gọi là Chấn trạch.

Dưới đây là liệt kê ra tám loại nhà phối hợp với 24 sơn tọa hướng:

– Chấn trạch: Tọa Giáp, Mão, Ất (Đông); hướng Canh, Dậu, Tân (Tây).

  • Tốn trạch: Tọa Thìn, Tốn, Tỵ (Đông nam); hướng Tuất, Kiền, Hợi (Tây bắc).
  • Ly trạch: Tọa Bính, Ngọ, Đinh (Nam); hướng Nhâm, Tý, Quý (Bắc).
  • Khôn trạch: Tọa Mùi, Khôn, Thân (Tây nam); hướng Sửu, Cấn, Dần (Đông bắc).
  • Đoài trạch: Tọa Canh, Dậu, Tân (Tây); hướng Giáp, Mão, Ất (Đông).
  • Kiền trạch: Tọa Tuất, Kiền, Hợi (tây bắc); hướng Thìn, Tôn, Tỵ (Đông nam).
  • Khảm trạch: Tọa Nhâm, Tý, Quý (Bắc); hướng Bính, Ngọ, Đinh (Nam).
  • Cấn trạch: Tọa Sửu, Cấn, Dận (Đông bắc); hướng Mùi, Khôn, Thân (Tây nam).

Mỗỉ một quái có phân biệt thuộc tính ngũ hành như sau:

  • Mộc: Chấn, Tốn; Hỏa: Ly; Thổ: Khôn, Cấn; Kim: Đoài, Kiền; Thủy: Khảm.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN