Phong Thủy phái Bát Trạch

0
119
Phong Thủy phái Bát Trạch

Căn cứ ngũ hành sinh khắc của mỗi quái, các nhà Phong Thủy phái Bát Trạch phân ra hai nhóm nhà chính:

  • Nhóm Kiền, Đoài, Cấn, Khôn: Kiền, Đoài đều thuộc kim là Tỵ hòa; Cấn khôn đều thuộc thổ Tỵ hòa. Kiền và Cấn; Đoài và Khôn; Kiền và Khôn; Đoài và Cấn đều là Thổ sinh Kim. Tổ hợp này gọi là bốn quái Tây.

Phong Thủy phái Bát Trạch

– Nhóm Khảm, Ly, Chấn, Tốn: Phối hợp ngũ hành cũng là tương hỗ sinh trợ. Khảm thủy sinh Tốn Mộc; Chấn, Tốn Mộc sinh Ly Hỏa; thảy đều là tương sinh, tổ hợp này gọi là bốn quái Đông.

Giữa hai tổ hợp quái này xuất hiện trường hợp ngũ hành khắc chế nhau, cho nên tám quẻ đương nhiên hình thành hai hệ thống. Vì vậy tám trạch quái cũng tự nhiên phân chia thành hai nhóm: Bôn trạch đông và bốn trạch Tây.

Con người cũng phân chia thành tám loại mệnh quái, điều này căn cứ trên năm sinh của mỗi người để tính thành một quái trong tám quái. Do vậy, mệnh của con người phân ra làm tám tổ, mỗi một tổ dùng một quái làm đại biểu. Cũng giông như trạch quái, có thể phân mệnh quái ra làm hai nhóm lớn là bốn mệnh đông và bốn mệnh tây. Có một điều cần chú ý, phương pháp tính mệnh quái giữa nam và nữ khác nhau.

Trạch quái và mệnh quái tương phối là lý luận cơ bản, chẳng hạn như người ở thuộc nhóm bốn mệnh Dông cư trú tổ hợp bốn trạch Đông, hoặc người nhón bốn mệnh Tây cư trú tổ hợp bốn trạch Tây là tương phối. Trạch quái và mệnh quái tương hợp thì chủ về gia vận hưng vượng, nhân khẩu bình an. Ngược lại, nếu người vốn thuộc bốn mệnh Đông mà cư trú ở tổ hợp bốn trạch Tây, hoặc người ở thuộc bốn mệnh Tây mà cư trú ở tổ hợp bốn trạch Đông, đây là trường hợp trạch quái và mệnh quái không tương phối, luận hung.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN